Wij zorgen voor passend onderwijs. Dat betekent dat wij inzetten op de beste ontwikkelingskansen voor iedere leerling.

‘Bij ons mogen kinderen hun eigen eigenheid ontdekken, vormgeven en inzetten.’

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Het SOP is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor de ondersteuning van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel is voor ons het uitgangspunt bij:

  • het inrichten van ons onderwijs aan kinderen met specifieke onderwijsbehoeften.
  • het bepalen van de grenzen van de zorg.
  • het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom de zorgplicht en passend onderwijs.

‘Wij dagen kinderen uit altijd het beste uit zichzelf te halen binnen de eigen mogelijkheden.’

Lees hieronder meer over:

  • Uitdagend onderwijs binnen de Ichthus
  • EUREKA-lessen op VO
  • Pluslessen Rekenen bij Talentstad
  • Toelating Speciaal (Basis) Onderwijs
  • Wiskunde lessen

Uitdagend onderwijs binnen De Ichthus
Binnen ons onderwijs spelen we in op de verschillen tussen kinderen. Per kind wordt bekeken welk aanbod passend is. Dit kan op verschillende manieren, in de groep en buiten de groep. Zo bieden we niet alleen Eureka-lessen voor leerlingen uit de groepen 7 en 8, maar ook voor leerlingen uit de groepen 4-6. Daarnaast biedt De Ichthus aan een klein groepje leerlingen uit groep 7 en 8 wiskundelessen en zijn er projecten en methodes die verdieping geven op het basisaanbod.

Eureka-lessen
De sociale gevolgen van hoogbegaafdheid kunnen groot zijn. Verveling, perfectionisme (inclusief faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit zijn veelgehoorde problemen. Het risico op onderpresteren is dan groot. Om dat te voorkomen is het belangrijk dat een kind zich op zijn of haar eigen niveau kan ontwikkelen. Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van de Ichthus is er de mogelijkheid om Eureka-lessen te volgen bij Talentstad. Alleen leerlingen die gescreend zijn, komen hiervoor in aanmerking. In meerdere blokken ontvangen deze leerlingen passend onderwijs op een aantal scholen uit het Voortgezet Onderwijs. Deze lessen dagen kinderen uit hun grenzen te verleggen en stimuleren een onderzoekende houding. De lessen zijn niet alleen gericht op onthouden, begrijpen en toepassen, maar vooral ook op analyseren, evalueren en creëren. Doordat de leerlingen in de Eureka-lessen andere kinderen ontmoeten die eenzelfde manier van leren hebben, worden ze uitgedaagd tot samen leren en samenwerken, iets wat voor veel Eureka-leerlingen geen vanzelfsprekendheid is. Voor de groep 4-6 hebben wij Eurekalessen op de Ichthus.

Pluslessen Rekenen
Voor leerlingen van wie de verwachting is dat zij een vmbo-basis-advies krijgen, bieden wij de Pluslessen Rekenen bij Talentstad aan. Deze Pluslessen dagen de kinderen op hun eigen niveau uit, enthousiasmeren hen en dragen bij aan meer zelfvertrouwen. De kinderen gaan een middag per week naar Talentstad en voeren dan opdrachten uit die bij hun niveau passen. Onder andere de omgeving stimuleert de kinderen tot het onbevangen vragen stellen en durven experimenteren.

Wiskundelessen
Op de Ichthus is er een mogelijkheid voor het volgen van Wiskundelessen. Deze worden gegeven door een bevoegd Wiskunde docent.

Toelating Speciaal (Basis) Onderwijs
Wij zetten ons in voor de ontwikkelmogelijkheden van onze leerlingen. Soms lukt dat niet (meer) binnen onze eigen school. Dan kunnen wij, in overleg met de ouders/verzorgers, een verwijzing aanvragen naar het Speciaal (Basis) Onderwijs (SBO of SO) bij de Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid (CTT). Aanmelden gaat altijd via de school. Ouders kunnen hun kind niet rechtstreeks aanmelden bij de CTT.
Het Samenwerkingsverband PO 2305 beslist op verzoek van een schoolbestuur of een leerling toelaatbaar is tot het (S)BO. Wanneer u het niet met deze beslissing eens bent, kunt u schriftelijk een klacht indienen:

Samenwerkingsverband 2305PO
Postbus 290
8000AG Zwolle
info@2305PO.nl